Jump to Navigation

โครงการสำรวจความชุกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร

โครงการสำรวจความชุกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร

ประชุมเตรียมความพร้อม

จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดนครพนม วันที่ ๖ มกราคา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

-นำเสนอสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

-นำเสนอแนวทางการดำเนินการสำรวจความชุก

-นำเสนอแบบ นบก ๑ - ๕๖

-นำเสนอวิธีการตรวจหาระดับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม(กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวล ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เด็กเล็ก บ่อขยะ)

ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวล ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เด็กเล็ก บ่อขยะ) ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การพัฒนาอำเภอเข้มแข็งด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภาคเกษตรกรรม

การประชุมราชการ เรื่อง การพัฒนาอำเภอเข้มแข็งด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภาคเกษตรกรรม
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมประสานใจ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้เกิดคลินิกสุขภาพเกษตรกรในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน
2. พัฒนาอำเภอเข้มแข็งด้านการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภาคเกษตรกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557

ในวันที่ 27 - 28 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบการประชุม

Pages

Subscribe to ศูนย์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม RSS


Main menu 2

by Dr. Radut